Sunday July 26, 2020 | Elder Abraham Perez – The 7th Day 3